ഇസ്ലാമും സ്വഭാവ സംസ്കരണവും

വിേശഷണം

ഇന്തോനേഷ്യന് ഭാഷയിലുള്ള ഈ പ്രഭാഷണം സ ഇസ്ലാമിലെ സ്വഭാവ സംസ്കരണ മൂല്യങ്ങളെയും അതിന്റെ സ്ഥാനത്തെയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു, സ്വഭാവ സംസ്കരണത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഏറ്റവും മുന് നിരയിലായിരുന്നു പ്രവാചകനെന്നും അദ്ദഹത്തെ പ്രശംസിച്ച് ഖുര്ആന് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം