മത്’നു നുഹ്’ബത്തുല്‍ ഫിഖര്‍

വിേശഷണം

ഹദീസ് പരമ്പരകളുടെ സത്യത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇല്‍മുല്‍ ഹദീസില്‍ വിരചിതമായ ഹാഫിള് അഹ്’മദ് ഇബ്’നു അലി ഇബ്’നു ഹജര്‍ അല്‍’അസ്കലാനിയുടെ ഗ്രന്ഥമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം