തുഹ്’ഫത്തുല്‍ അത്വ്’ഫാല്‍ വല്‍ ഇല്‍മാന്‍-ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണ നിയമങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആന്‍ പഠിച്ചുതുടങ്ങുന്നവര്‍ക്കായി അതിലെ പാരായണ നിയമങ്ങള്‍ ലളിതമായി വിവരിക്കുന്ന ശൈഖ് സുലൈമാന്‍ അല്‍’ജംസൂരിയുടെ കവിതാരൂപത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം