ഖിറാ‍അത്തു മത്’നു തുഹ്‘ഫത്തു സംനൂദിയ്യ-ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണ നിയമങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഖിറാ‍അത്തു മത്’നു തുഹ്‘ഫത്തു സംനൂദിയ്യ-ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണ നിയമങ്ങള്‍:-കവിതാരൂപത്തിലുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ശൈഖ് ഇബ്’റാഹീം അലി സംനൂദിയാണ്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം