സംശയനിവാരണം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബ് രചിച്ച പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കുകയും ഏകദൈവ വിശ്വാസവും അവയുടെ ഇനങ്ങളും എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം