വിജ്ഞാനാന്വോഷണത്തിലെ മനകരുത്ത്

വിേശഷണം

ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ കരീം ഇബ്’നുഅബ്ദുല്ലാഹ് അല്‍ഹുളൈറിന്‍റെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണിവ.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം