ഖുര്‍’ആന്‍ വചനങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം