കര്‍മ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനം

വിേശഷണം

കര്‍മ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനം നടത്തുന്നത് എങ്ങിനെയാണ് എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടന്ന പ്രഭാഷണങ്ങള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം