സന്‍’മാര്‍ഗ്ഗത്തിന് ശരിയായ വിശ്വാസം

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഇബ്’നു ഖുദാമത്തുല്‍ മഖ്ദസിയുടെ സംക്ഷിപ്ത ലേഖനം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം