ശിര്‍ക്കിനെ ഭയപ്പെടല്‍

വിേശഷണം

ശിര്‍ക്ക് അല്ലാഹു ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത മഹാപാപമാകയാല്‍ അതിനെ ഭയപ്പെടാന്‍ ഉണര്‍ത്തുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം