ഖുര്‍’ആന്‍ വളര്‍ത്തിയ സത്യവിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആന്‍ വളര്‍ത്തിയ സത്യവിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കള്‍:- പ്രസ്തുത വിഷയം വിശദീകരിക്കുന്ന ഓഡിയോ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം