അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് നാസ്വര്‍ ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ കരീം അക്’ല്‍ രചിച്ച അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസം സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

പ്രസാധകർ:

www.islamacademy.net

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം