മന്തിച്ച വളയവും നൂലും ധരിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി

വിേശഷണം

മന്തിച്ച വളയവും നൂലും ധരിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി:- അവ അല്ലാഹു ഒരിക്കലും പൊറുത്തു തരാത്ത ശിര്‍ക്കാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം