ആജ്’റൂമിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം-ദുറുല്‍ ബഹീമ

വിേശഷണം

ഇബ്’നു ആജ്’റൂം പദ്യരൂപത്തില്‍ രചിച്ച പ്രസ്തുത അറബിവ്യാകരണ ഗ്രന്ഥത്തിന് ശറഫുദ്ദീന്‍ യഹ്’യ ഇബ്’നു മൂസ ഇബ്’നു റമദാന്‍ അല്‍’ഉമരീത്വി തയ്യാറാക്കിയ ഗദ്യരൂപമാണ് ദുറുല്‍ ബഹിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം