ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ജീവിതം

പ്രഭാഷകൻ :

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ജീവിത സൌഭാഗ്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും അല്ലാഹു വിവിരിച്ചിരിക്കുന്നു.അല്ലാഹു പറയുന്നു, സത്യവിശ്വാസികളെ , നിങ്ങള്‍ക്ക് ജീവിതം നല്‍കാന്‍ അല്ലാഹുവും അവന്‍റെ ദുതനും നിങ്ങളെ വിളിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഉത്തരം ചെയ്യുക. നിങ്ങള്‍ അറിയുക. നിശ്ചയം അല്ലാഹു മനുഷ്യനും അവന്‍റെ മനസ്സിനുമിടയില്‍ മറയിടുന്നതാണ്. അവന്‍റെ അടുക്കലേക്കാണ് നിങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്നതും. ( അന്ഫാല് 24 )

പ്രസാധകർ:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം