ഇബ്’നു മാലികിന്‍റെ അല്‍’ഫിയ്യ

പ്രാസംഗികർ : യാസര്‍ അന്നഷ്മി -

വിേശഷണം

വ്യാകരണവും സ്വര്‍ഫും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന ജമാലുദ്ദീന്‍ അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു മാലികിന്‍റെ ഗ്രന്ഥമാണിത്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം