നബിദിനാഘോഷം

വിേശഷണം

സുന്നത്തുകള്‍ പിന്‍പറ്റി ബീദ്’അത്തുകള്‍ വര്‍ജ്ജിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈഗ്രന്ഥത്തില്‍ നബിദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ വിധികളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം