ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ പ്രബോധനം-യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും മിഥ്യയും

വിേശഷണം

മുഹ്ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ പ്രബോധനം-യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും മിഥ്യയും:-പ്രബോധന രംഗത്ത് പൂര്‍വ്വീകരായ മഹാന്‍’മാരുടെ മാര്‍ഗ്ഗം പിന്‍’തുടരേണ്ടതിന്‍റെ അനിവാര്യതയും ഇസ്ലാമിന്‍റെ സര്‍വ്വ രംഗങ്ങളിലുമുള്ള സമഗ്രതയും വിവരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം