അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ജമാ’അത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതകള്‍

വിേശഷണം

അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ജമാ’അത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതകള്‍:-അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങള്‍,സ്വഭാവങ്ങള്‍,പെരുമാറ്റരീതി,ജിഹാദ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം