മതസ്ഥിരത

വിേശഷണം

പ്രശ്നസങ്കീര്‍ണ്ണമായ ആധുനികലോകത്ത് മതസ്ഥിരത ലഭിക്കാനും ചൊവ്വായ പാതയില്‍ നിലകൊള്ളാനുമുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം