കാപട്യം

വിേശഷണം

കാപട്യത്തെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും അതില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം