എന്താണ് ഇസ്ലാം?

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഇബ്’നു ഫൌസാന്‍ അല്‍’ഫൌസാന്‍റെ ഖുര്‍’ആനില്‍ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങള്‍ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം