നന്‍’മയോടുള്ള സ്നേഹവും മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യലും

വിേശഷണം

സല്‍’കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യാനും സല്‍’സ്വഭാവികളാകാനും ദരിദ്രരെ സഹായിക്കാനും അതുവഴി അല്ലാഹു തന്ന അപാരമായ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി കാണിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം