സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം

വിേശഷണം

ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തില്‍ സമയത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യവും അത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും ഉണര്‍ത്തിന്ന ജുമുഅ ഖുത്തുബ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം