വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തില്‍ സുഖദു:ഖങ്ങള്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിധിയെ സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷത്തില്‍ നന്ദികാണിക്കുകയും സന്താപത്തില്‍ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ ഉണര്‍ത്തുന്ന ജുമു’അ ഖുത്തുബ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം