ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഇബ്’നു ഗാനിം സദ്’ഹാന്‍റെ ജീവിതം-എന്‍റെ വിജ്ഞാന സമ്പാദന യാത്ര

വിേശഷണം

എന്‍റെ വിജ്ഞാന സമ്പാദന യാത്ര:-ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഇബ്’നു ഗാനിം സദ്’ഹാന്‍റെ ജീവിതം സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം