മുസ്ലീം സമുദായത്തിന്‍റെ വിജയകാരണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസം, ബിദ്’അത്തുകളില്‍ നിന്നകന്ന് നില്‍ക്കല്‍,നന്‍മ കല്പിക്കുക,തിന്‍’മ വിരോധിക്കുക എന്നിങ്ങനെ നബി(സ്വ) പ്രസ്താവിച്ച വിജയകാരണങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം