കുഴപ്പങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുക

വിേശഷണം

അന്ത്യനാളിന്‍റെ അടയാളങ്ങളായി നബി(സ്വ) എണ്ണിയ കുഴപ്പങ്ങളും അവക്കുള്ള കാരണങ്ങളും അവയില്‍ നിന്ന് രക്ഷ്പ്പെടാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം