കുഴപ്പങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള രക്ഷ

വിേശഷണം

കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഇനങ്ങളും അവയില്‍ അക്ഞതയുടെയും ദുഷ്ടതയുടെയും സ്വാധീനവും യഹൂദികളുടെയും കൃ സ്ത്യാനികളുടെയും പകയും മുസ്ലീം ഐക്യത്തിന്‍റെ ആവശ്യകതയും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം