ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അമുസ്ലിംകള്ക്കുള്ള സംശയ നിവാരണം.

പ്രഭാഷകൻ :

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അമുസ്ലിംകള്ക്കുള്ള സംശയ നിവാരണം.

യൂറിയ ഭാഷയില് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അമുസ്ലിംകള്ക്കുള്ള സംശയ നിവാരണം ബുദ്ധിയുടെയെു തെളിവകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കുന്നു,

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം