കപട വിശ്വാസികളോടും അവിശ്വാസികളോടുമുള്ള നബിയുടെ സമീപനം

വിേശഷണം

കപട വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും ആരാണെന്നും അവരുട ഉപദ്രവങ്ങളും കാപട്യത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളും അവരോടുള്ള നബിയുടെ സമരരീതിയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ:

അര്‍’റായത്തുല്‍ ഇസ്’ലാം കേസറ്റ്സ്-രിയാദ്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം