കപട വിശ്വാസികളോടും അവിശ്വാസികളോടുമുള്ള നബിയുടെ സമീപനം

വിേശഷണം

കപട വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും ആരാണെന്നും അവരുട ഉപദ്രവങ്ങളും കാപട്യത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളും അവരോടുള്ള നബിയുടെ സമരരീതിയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം