സന്തുഷ്ട കുടു:ബം

വിേശഷണം

സന്തുഷ്ട കുടു:ബത്തില്‍ സ്ത്രീയുടെ പങ്ക് വിവരിക്കുന്നു.ജാലാ ഇസ്ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ നടന്ന ക്ലാസ്സ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം