ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള് തിരുത്തുക

പ്രഭാഷകൻ :

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

യൂറിയ ഭാഷയില് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളില് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള് തിരുത്തുവാന് പര്യാപ്തമായ പ്രഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം