നവവിയുടെ നാല്പത് ഹദീസുകള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

നവവിയുടെ നാല്പത് ഹദീസുകള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം-ഇസ്ലാമിലെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഹദീസുകളാണിവ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം