അല്ലാഹുവിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ചിലവഴിക്കല്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം