മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം