മുസ്ലിമിന്‍റെ നിര്‍ബന്ധ കടമകള്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവുനോടും സമൂഹത്തിലും സ്വന്തത്തോടും മുസ്ലിമിനുള്ള കടമകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം