അറബി സാംസ്കാരികത

വിേശഷണം

അമുസ്ലീംകള്‍ക്ക് അറബികളുടെയും ഇസ്ലാമിന്‍റെയും സാംസ്കാരികതയും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഉതകുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം