ഖുര്‍’ആന്‍ വിവരണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം