തെരഞെടുത്ത വചനങ്ങളുടെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസം,നോമ്പ്,ക്രൈസ്തവതയുടെ നിരര്‍ത്ഥകത,അദൃശ്യജ്ഞാനം,മക്കക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഇബ്’റാഹീം നബിയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന,കാരുണ്യവാന്‍റെ അടിമകള്‍,ലുഖ്മാന്‍(റ)വിന്‍റെ ഉപദേശങ്ങള്‍,സാമൂഹ്യ മര്യാദകള്‍,ധര്‍മ്മസമരം,വിശ്വാസികളുടെ പര്യവസാനം എന്നിവ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന വചനങ്ങളുടെ വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം