സുന്ദരമായ ആത്മകഥ

വിേശഷണം

സഅദ് ഇബ്’നു അസ്‘വദ്(റ) വിന്‍റെ ഇസ്ലാമിനു മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ജീവിത ചരിത്രം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം