വിശ്വാസ ദീപ്തി

പ്രഭാഷകൻ : അലി അത്തമീമി

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത വല്‍ ജമാ‍‘അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഇബ്’നു ഖുദാമത്തുല്‍ മഖ്ദസിയുടെ ഗ്രന്ഥം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം