മഹത്തായ പ്രതീക്ഷ

വിേശഷണം

സ്വഹാബി വനിത ഉമ്മുഅമ്മാറ (റ)യെകുറിച്ചും ഉഹ്’ദ് യുദ്ധത്തില്‍ അവര്‍ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം