സ്വഹാബികളുടെ കാര്യത്തില്‍ വഴിപിഴച്ച കക്ഷികള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം