വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

വെള്ളിയാഴ്ച ദിനത്തിന്‍റെയും ജുമു’അ നമസ്കാരത്തിന്‍റെയും ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രസ്തുത ദിനത്തില്‍ നടക്കുന്ന ചില ബിദ്’അത്തുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം