ഇസ്ലാമും ശാസ്ത്രവും

പ്രഭാഷകൻ : മുഹമ്മദ് ബോര്‍ത്തിഷാ

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും ശാസ്ത്ര്വും വൈരുധ്യമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം