അമാനത്തുകള്‍

വിേശഷണം

അമാനത്തുകള്‍ ശരിയായ വിധം കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്‍റെ ഗുണങ്ങളില്‍ പ്പെട്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കില്‍ അവ കാപട്യമായിത്തീരും.ഇതിന്‍റെ കാര്യത്തിലുള്ള അനവധി മുസ്ലീംകളുടെ അശ്രദ്ധ അപകടമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം