സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹ, ഫലഖ്, നാസ് എന്നിവയുടെ വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം