അല്ലാഹു മകനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം